Obserwuj nas

PZPN

Jak zostać Prezesem PZPN? | poradnik formalny

Chcesz zostać nowym Prezesem PZPN, ale nie wiesz jak? Watch Ekstraklasa podpowiada.

Po pierwsze – musisz spełnić określone statutem warunki.

Statut dość szczegółowo określa bierne prawo wyborcze, ustanawiając obowiązek stałego zamieszkania na terenie Polski oraz konieczność niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. Ponadto osoba kandydata powinna działać w strukturach Związków Wojewódzkich lub klubów Ekstraklasy lub pierwszej ligi.

Po drugie – jak zgłosić swoją kandydaturę?

Do zgłoszenia kandydat musi wykazać poparcie swojej kandydatury przez przynajmniej piętnastu członków PZPN spośród Związków Wojewódzkich i klubów dwóch najwyższych klas rozgrywkowych, przy czym każdy członek może poprzeć nie więcej niż trzech kandydatów. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz krótki życiorys traktujący o wykształceniu oraz działalności zawodowej i związkowej. Ważne – zgłoszenia należy dokonać na trzydzieści dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Po trzecie – kto wybiera?

O powyższych zagadnieniach traktuje Rozdział IV Statutu PZPN. W art. 22 ustanawia najwyższą władzą Walne Zgromadzenie Delegatów. Zgromadzenia dzielą się na nadzwyczajne i zwyczajne, przy czym Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz do roku, a co cztery lata nosi ono nazwę Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego. Statut ponadto definiuje szczegółowo skład Zgromadzenia, określając jego liczebność na 118 członków, jednocześnie precyzując liczbę przypisaną poszczególnym podmiotom. Sześćdziesięciu delegatów posiadają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, przy czym Śląski, Małopolski, Podkarpacki i Dolnośląski – po pięciu delegatów; Mazowiecki, Wielkopolski, Łódzki, Pomorski i Zachodniopomorski – po czterech; Lubelski, Świętokrzyski, Kujawsko–Pomorski, Lubuski, Opolski oraz Warmińsko–Mazurski po trzech delegatów oraz Podlaski – dwóch delegatów. Kolejnych pięćdziesięciu delegatów posiadają stowarzyszone kluby Ekstraklasy oraz pierwszej ligi, przy czym każdy klub Ekstraklasy posiada po dwóch delegatów, zaś kluby pierwszej ligi po jednym. Ponadto delegatów wystawiają również: Stowarzyszenie Trenerów – trzech delegatów, Stowarzyszenie Sędziów – jeden delegat, dwóch delegatów reprezentujących wszystkie kluby piłki nożnej kobiet oraz dwóch delegatów klubów futsalowych.

Istotne jest to, że delegatów WZPN, Stowarzyszenia sędziów oraz Stowarzyszenia Trenerów wybierają Zebrania powyższych na czteroletnią kadencję, a Delegaci klubów są wybierani jednorazowo na każde Walne Zgromadzenie Delegatów, przy czym terminem rozstrzygającym o liczebności delegatów danego podmiotu jest 1 lipca i uczestnictwo w rozgrywkach danej ligi po tym terminie.

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie instytucji Zastępcy Delegata, który jest wybierany razem z Delegatem. Członek PZPN zobowiązany jest do poinformowania, że będzie reprezentował go zastępca, a nie Delegat najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W pewnych sytuacjach zastępca zobligowany jest do wykonywania zadań delegata z mocy Statutu – choćby w przypadku wyboru Delegata w skład organów PZPN, sprawowania funkcji w administracji związku, rezygnacji delegata, jego śmierci, czy też wszczęcia przeciwko niemu postępowania za przestępstwo umyślne.

Wyboru władz Związku dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów, uprzednio wybierając ze swego grona trzyosobową komisję skrutacyjną, która ma za zadanie prowadzenie wyborów.

Po czwarte – jak przebiega głosowanie?

Same wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybór zapada w pierwszym głosowaniu większością bezwzględną tj. 50% + 1 ważnie oddanych głosów, a drugim i kolejnym głosowaniu zwykłą większością. Wymagane kworum wynosi 2/3 ogólnej liczby Delegatów w pierwszym głosowaniu, a w kolejnych 1/2. Celowo podkreśla się, że głosowanie może być drugie i kolejne, gdyż w sytuacji, gdy na urząd Prezesa kandyduje więcej niż dwie osoby, a jedna z nich w pierwszym głosowaniu nie uzyska większości bezwzględnej, to w kolejnych głosowaniach odpada osoba z najniższą liczą głosów i tak aż do sytuacji, kiedy na placu boju pozostanie jedynie dwóch kandydatów.

Reasumując i przedstawiając sytuację skrótowo:

  • wyboru dokonuje 118 Delegatów reprezentujących Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, kluby Ekstraklasy i pierwszej ligi, sędziów, trenerów, futsal oraz futbol kobiecy,
  • kandydować może osoba, niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie lub za naruszenia etyki związkowej, mająca poparcie przynajmniej piętnastu członków PZPN, działająca w strukturach piłkarskich oraz stale zamieszkująca na terytorium Polski,
  • wybór dokonuje się większością bezwzględną lub w kolejnym głosowaniu zwykła większością przy określonym kworum,
  • Prezes może sprawować swój urząd przez dwie czteroletnie kadencje.

Wygrałeś? Gratulujemy! Właśnie zostałeś Prezesem PZPN. Liczymy, że będziesz pamiętać kto ci pomógł w tym sukcesie. 😉

Kibic Legii Warszawa oraz Realu Madryt. Przeciwnik wszelkich ekstremistów, wróg agresji w życiu publicznym. Prywatnie ojciec dzieciom i mąż żonie. Wielbiciel gitarowej muzyki i kolei.

Skomentuj

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Advertisement

Musisz zobaczyć

Zobacz więcej PZPN